Hỏi: Boni

     
sút 30.000 cho deals trên 600.000 sút 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )

*
boni smok 150ml 1 B0800
*
boni smok 150ml 2 O6273
*
boni smok 150ml 3 L4701
*
boni smok 150ml 4 E1151
*
boni smok 150ml 5 D1148
*
boni smok 150ml 6 G2237
*
boni smok 150ml 7 N5864