Nhiệt Phân Hoàn Toàn 3 5 G Một Muối

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

 

3.nhiệt phân trọn vẹn 3,5g một muối hạt cacbonat sắt kẽm kim loại hóa trị 2 thu được 1.96g hóa học rắn. Muối cacbonat của sắt kẽm kim loại đã dùng là

 


*

(Đặt:ACO_3\ACO_3underrightarrowtoAO+CO_2\n_CO_2=dfrac3,5-1,9644=0,035left(mol ight)\Rightarrow n_ACO_3=0,035left(mol ight)\Rightarrow M_ACO_3=dfrac3,50,035=100left(dfracgmol ight)\Mà:M_ACO_3=M_A+60left(dfracgmol ight)\Rightarrow M_A+60=100\Leftrightarrow M_A=40left(dfracgmol ight)\Rightarrow A:Canxileft(Ca=40 ight)\Muối:CaCO_3)


*

nhiệt phân hoàn toàn 3,5g một muối cacbonat kim loại hóa trị 2 nhận được 1.96g chất rắn. Muối hạt cacbonat của kim loại đã sử dụng là

A. Feco3

B. Baco3

C. Mgco3

D. Caco3


gọi CT của muối hạt cacbonat MCO3

(MCO3-t^0->MO+CO2)

(dfrac1,96M+16) (dfrac1,96M+16)

(Rightarrow M+60=dfrac3,5dfrac1,96M+16)

=> M= 40 => M : Ca

CTHH CaCO3


Nhiệt phân hoàn toàn 20g muối cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II thu được khí B và hóa học rắn A.Cho cục bộ khí vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M nhận được 19,7g kết tủa

a) Tính cân nặng của A và khẳng định cthh của muối bột cacbonat

b) cho 12g muối bột cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II trên vào 300ml dung dịch HCl 1M (d=1,05g/ml). Tính C% của hỗn hợp thu được sau pư


Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối hạt cacbonat sắt kẽm kim loại hóa trị II thu được khí A và chất rắn B. Cho toàn bộ khí A vào 1,5 lít dd Ba(OH)2 0,1M nhận được 19,7 gam kết tủa. Tính khối lượng rắn B và khẳng định công thức muối bột cacbonat


(MCO_3-^t^o ightarrow MO+CO_2)

(n_BaCO_3=0,1left(mol ight);n_Baleft(OH ight)_2=0,15left(mol ight))

Bảo toàn nguyên tố ba => (n_Baleft(HCO_3 ight)_2=0,05left(mol ight))

Bảo toàn nhân tố C =>(n_CO_2=n_BaCO_3+n_Baleft(HCO_3 ight)_2=0,2left(mol ight))

Bảo toàn khối lượng => (m_B=m_muối-m_CO_2=20-0,2.44=11,2left(g ight))

Theo PT ta gồm : (n_MCO_3=n_CO_2=0,2left(mol ight))

=> (M_MCO_3=dfrac200,2=100)

=> M + 60 =100

=> M=40 (Ca)

=> CT muối hạt : CaCO3


 Nhiệt phân 20gam muối hạt cacbonat sắt kẽm kim loại hóa trị II chiếm được khí B và hóa học rắn A. Cho cục bộ khí B vào 150ml dd Ba(OH)2 1M thu được 19,7gam kết tủa và dung dịch còn cất một muối axit. Tìm cân nặng của A và cách làm của muối hạt cacbonat.

Bạn đang xem: Nhiệt phân hoàn toàn 3 5 g một muối


Nhiệt phân hoàn toàn 50 gam một muối bột cacbonat axit của sắt kẽm kim loại hóa trị 1 nhận được 11 gam khí CO2 tìm công thức hóa học của muối cacbonat axit


CTHH: AHCO3

(n_CO_2=dfrac1144=0,25left(mol ight))

PTHH: 2AHCO3 --to--> A2CO3 + CO2 + H2O

_____0,5 (M_AHCO_3=dfrac500,5=100left(g/mol ight))

=> MA = 39 (K)

=> CTHH của muối chính là KHCO3

 


Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam muối hạt cacbonat của một sắt kẽm kim loại hóa trị II. Toàn cục khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào 350 g dung dịch NaOH 4% được dung dịch cất 20,1 gam chất tan. Sắt kẽm kim loại đó là:

A. Ba

B. Ca

C. Cu

D. Mg


Đáp án D

Gọi công thức của muối cacbonat mang nhiệt phân là MCO3

Có bội phản ứng: M C O 3 → t 0 M O + C O 2

Có n N a O H = 350 . 4 % 40 = 0,35; call n C O 2 = x

Vì CO2 được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH nên có 2 trường hòa hợp xảy ra:

+) Trường phù hợp 1: Sau bội nghịch ứng NaOH còn dư, sản phẩm thu được là Na2CO3.

*

Mà hỗn hợp thu được có khối lượng chất chảy là 20,1 gam

*

+) Trường hòa hợp 2: thành phầm thu được trong dung dịch là Na2CO3 cùng NaHCO3

khi đó 

*

Mà hỗn hợp thu được có cân nặng chất tan là 20,1 gam nên

*

Vậy sắt kẽm kim loại cần kiếm tìm là Mg.

Xem thêm: Xếp Loại Viên Chức Cuối Năm (Mới Nhất), Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Viên Chức Cuối Năm


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 3 : sức nóng phân 16,2g muối bột cacbonat của một kim loại hóa trị II. Toàn bộ khí chiếm được hấp thụ hoàn toàn vào 350g dd NaOH 4% thu được dd cất 20,1g chất tan. Sắt kẽm kim loại đó là


Lớp 9 Hóa học bài xích 17. Dãy vận động hóa học của sắt kẽm kim loại
1
0
Gửi hủy

nNaOH= 0,35 mol

NaOH + CO2 -> NaHCO3 (1)

a a a

2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O (2)

2b b b

đặt nCO2(1)= a mol nCO2(2)=b mol

theo đề bài xích ta có hệ pt

a+2b=0,35 => a=0,05

84a+106b=20,1 b=0,15

nCO2= 0,05+0,15= 0,2 mol

gọi M là KL nên tìm

MCO3 -> MO + CO2

0,2 0,2

MMCO3= 16,2/0,2=81 g/mol

Cho bản thân hỏi chúng ta có chép sai đề không, theo mình nghĩ khối lượng muối thuở đầu là 16,8g mới ra kim loại Mg =)))


Đúng 0

comment (0)

Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat sắt kẽm kim loại hóa trị II (MCO3) chiếm được khí B và chất rắn A. Tổng thể khí B cho vô 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 gam kết tủa với dung dịch còn cất một muối bột axit

a,Viết những phương trình làm phản ứng xảy ra

b, Tính trọng lượng A

c, khẳng định công thức muối cacbonat


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
0
Gửi diệt

a)

$MCO_3 xrightarrowt^o MO + CO_2$$CO_2 + Ba(OH)_2 o BaCO_3 + H_2O$$CO_2 + Ba(OH)_2 o Ba(HCO_3)_2$

b)

$n_Ba(OH)_2 = 0,15(mol) ; n_BaCO_3 = dfrac19,7197 = 0,1(mol)$

$n_Ba(HCO_3)_2 = n_Ba(OH)_2 - n_BaCO_3 = 0,05(mol)$$n_CO_2 = n_BaCO_3 + 2n_Ba(HCO_3)_2 = 0,2(mol)$

$n_MCO_3 = n_CO_2 = 0,2(mol)$

$m_A = m_MCO_3 - m_CO_2 = trăng tròn - 0,2.44 = 11,2(gam)$c)$M_MCO_3 = M + 60 = dfrac200,2 = 100$

$Rightarrow M = 40(Canxi)$

Vậy CTHH : $CaCO_3$


Đúng 2

phản hồi (0)

Hòa tan trọn vẹn 23,8 gam tất cả hổn hợp một muối hạt cacbonat của các kim các loại hóa trị I với muối cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II trong hỗn hợp HCl. Sau phản bội ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn hỗn hợp thu được thì trọng lượng muối khan là:

A. 13 g

B. 15 g

C. 26 g

D. 30 g


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án C

Gọi công thức của hai muối trong lếu láo hợp ban sơ là A2CO3 với BCO3.

Xem thêm: Cách Tính Công Suất Mạch Điện Xoay Chiều Và Bài Tập Minh Họa

Có những phản ứng:

*

Quan liền kề phản ứng thấy khi cho tất cả hổn hợp phản ứng với dung dịch HCl thì mỗi cội C O 3 2 -  trong muối bột được thay thế sửa chữa bởi hai gốc Cl-.

Có 1 mol  C O 3 2 -  bị thay thế sửa chữa bởi 2 mol Cl- thì trọng lượng của muối bột tăng: (2.35,5 -60) = 11(gam)

Do đó trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp là:

mmuối clorua = mmuối cacbonat + 0,2.11 = 23,8 + 0,2.11= 26 (gam)


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
hoangphatcamera.vn